Algemene voorwaarden lidmaatschap en dienstverlening CGMV ten behoeve van ondernemers en werkgevers


Wil je direct lezen iets lezen over een bepaald onderwerp (artikel) uit onze Algemene Voorwaarden? Klik dan op het onderwerp:

Definities

Informatieverschaffing en medewerking

Lidmaatschap CGMV

Schorsing

Contributie

Dossierbeheer

Betaalwijze

Externe deskundigen

Betalingsachterstanden

Aansprakelijkheid

Privacy

Uitsluiten aansprakelijkheid

Wijziging contributies en voorwaarden

Klachten

Dienstverlening

Hardheidsclausule

 

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.De vereniging: de vereniging CGMV, opgericht bij notariële akte d.d. 23 april 1952 en statutair genoemd Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (CGMV vakorganisatie, verder te noemen CGMV). CGMV heeft onder andere tot doel de belangen van haar leden te behartigen en haar leden te adviseren op sociaal-economisch en juridische gebied; 

2.Het lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die volgens de statuten lid is van CGMV.
                                                                                                                                                                                                 terug naar begin
Artikel 2 Lidmaatschap CGMV

1.Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk gebonden aan het lid en geeft toegang tot alle diensten en producten van de vereniging. 
2.Aanmelding geschiedt door invulling van het (digitale) aanmeldformulier. 
3.Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk na minimaal 1 jaar en in geval van een ledenactie met gereduceerd tarief minimaal 2 jaar. 
4.Vanaf het moment van aanmelding kan gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van CGMV, onder voorwaarde van het in artikel 8 bepaalde. 
5.Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (digitaal) worden opgezegd tegen de laatste dag van de maand. Hierbij geldt een opzegtermijn van 3 kalendermaanden. De datum van binnenkomst bij CGMV is bepalend voor het ingangsmoment van de opzegtermijn. Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging door CGMV.
6.Bij overlijden van het lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd.


                                                                                                                                                                                                   terug naar begin

 

Artikel 3 Contributie

1.Contributiebetaling vindt plaats per jaar, per kwartaal of per maand.
2.Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, dan wordt geen contributie terugbetaald.
                                                                                                                                                                                                   terug naar beginArtikel 4 Betaalwijze

1.Contributie wordt betaald door middel van automatische incasso. Het contributiebedrag wordt, naar keuze van het lid, maandelijks of eens per jaar geïncasseerd.
2.Voor de contributiebetaling kan een (digitaal) betaalverzoek gestuurd worden. Bij deze betalingswijze wordt €3,- administratiekosten per keer in rekening gebracht


                                                                                                                                                                                                   terug naar beginArtikel 5 Betalingsachterstanden

1.Wanneer er een contributieachterstand is ontstaan die groter is dan 18 maanden, zal het lidmaatschap worden beëindigd. De verplichting tot betaling van het achterstallige contributiebedrag blijft in dit geval bestaan.
2.Wanneer er sprake is van een achterstand in de contributiebetaling van meer dan 3 maanden, wordt het recht op dienstverlening opgeschort totdat de contributieachterstand is opgeheven.


                                                                                                                                                                                                   terug naar begin
Artikel 6 Privacy

1.Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging worden persoonsgegevens en gegevens omtrent de arbeidsrelatie van het lid geregistreerd. De gegevens kunnen door het lid zelf worden gemuteerd op de persoonlijke ledenpagina van de website van de vereniging. De gegevens worden door de vereniging gebruikt om de dienstverlening aan de leden goed te laten verlopen en de leden adequaat te kunnen informeren.
2.De vereniging houdt zich aan de eisen  die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In onze privacyverklaring (www.cgmv.nl/privacyverklaring) leggen we verder uit hoe we omgaan met persoonsgegevens.
                                                                                                                                                                                                   terug naar begin


 

Artikel 7 Wijziging contributies en voorwaarden

1.De contributie van de vereniging wordt jaarlijks per 1 januari aangepast naar de indexatie van het eerst gepubliceerde CBS-cijfer voor de consumentenprijzen over de periode van 1 november tot en met 31 oktober voorafgaande. De actuele tarieven worden vermeld op de website van de vereniging. 
2.Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden bekend gemaakt door middel van publicatie in het magazine en/of op de website van de vereniging.
                                                                                                                                                                                                   terug naar beginArtikel 8 Dienstverlening

1.De dienstverlening is voor leden kosteloos in de volgende gevallen:
a.telefonische of schriftelijke advisering door een medewerker van CGMV;
b.advisering in specifiek benoemde ‘producten’. 
2.Voor juridische ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en andere bedrijfsjuridische terreinen, bedraagt het tarief € 140,- per uur exclusief btw en 5% bureaukosten exclusief btw.. 
3.Adviesgesprekken kunnen plaatsvinden op het kantoor van CGMV of op de bedrijfslocatie van het lid. In het laatste geval worden reiskosten in rekening gebracht. 

                                                                                                                                                                                                   terug naar begin
Artikel 9 Informatieverschaffing en medewerking

1.Leden van CGMV, die een beroep doen op (individuele) dienstverlening, zijn verplicht alle informatie te verstrekken en medewerking te verlenen, die door de behandelend medewerker noodzakelijk wordt geacht voor een goede behandeling van hun zaak.
2.In het geval het lid deze verplichting niet nakomt, kan de medewerker besluiten de dienstverlening (tijdelijk of definitief) te staken, nadat het lid gemaand is noodzakelijke informatie te verstrekken.


                                                                                                                                                                                                   terug naar begin
 

Artikel 10 Schorsing

De dienstverlening kan worden beëindigd wanneer een achterstand in de contributiebetaling van drie maanden is opgetreden of de contributie lager is dan de regeling voorschrijft.
                                                                                                                                                                                                   terug naar beginArtikel 11 Dossierbeheer

Alle zaken van het lid vallen voor de behandelend medewerker onder een geheimhoudingsplicht. CGMV garandeert en respecteert het vertrouwelijke karakter van de verkregen informatie. Elk lid heeft recht op inzage in zijn dossier en verbetering van onjuiste informatie hierin. Na sluiting van het fysieke dossier wordt deze voor een periode van vijf jaar bewaard en daarna vernietigd. Het elektronische dossier wordt 20 jaar bewaard.
                                                                                                                                                                                                   terug naar begin


Artikel 12 Externe deskundigen

Voor specialistische vragen en adviesopdrachten werkt CGMV samen met deskundige partners. Onze adviseurs vervullen een inventariserende rol bij behoefte aan specialistisch advies. De dienstverlening door partners valt buiten de verantwoordelijkheid van CGMV. 
                                                                                                                                                                                                   terug naar begin


Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.CGMV draagt zorg voor verzekering tegen aansprakelijkheid voor beroepsfouten, gemaakt door medewerkers in de uitoefening van hun beroep.
2.CGMV is niet aansprakelijk voor mondelinge advisering.
3.CGMV is niet aansprakelijk voor fouten en gedragingen van externe deskundigen.


                                                                                                                                                                                                   terug naar begin
Artikel 14 Uitsluiten aansprakelijkhei

Iedere aansprakelijkheid in verband met de verlening van rechtsbijstand is beperkt tot het bedrag, waarop de door CGMV gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. CGMV sluit aansprakelijkheid uit voor zaken, die niet door de aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt.
                                                                                                                                                                                                   terug naar begin
Artikel 15 Klachten

1.Klachten van het lid over de dienstverlening door een medewerker van CGMV, kunnen worden voorgelegd aan de directie van CGMV, tenzij de klacht tegen de directie gericht is. In dat geval kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van CGMV. Als adres geldt het postadres van CGMV.
2.De klacht dient te worden ingediend binnen twee maanden na de bestreden beslissing of gedraging of na het sluiten van het dossier. 
3.De klachtenprocedure is geregeld in het klachtenreglement CGMV, welke aan de klager op zijn verzoek wordt toegezonden.


                                                                                                                                                                                                   terug naar begin

Artikel 16 Hardheidsclausule

CGMV kan in voorkomende, individuele gevallen op basis van een gemotiveerd schriftelijk verzoek van het lid in positieve zin afwijken van de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.
                                                                                                                                                                                                 terug naar begin

                                                                                                                                                                  

Versie: december 2022

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

sitemap    disclaimer