2. Leren en ontwikkelen


Leren en ontwikkelen. Met werknemers en werkgevers die zich gezamenlijk inspannen om gaven en talenten tot bloei te brengen.
Wij dromen ervan dat iedereen zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen, zichtbaar kan maken en inzetten in de maatschappij.

Een leven lang leren is een kernbegrip als het gaat over de arbeidsmarkt. Het is misschien een beetje een hype geworden; er is heel veel over gesproken, maar helaas is er niet veel omgezet in concrete daden. Wij vinden het echt noodzakelijk om een leven lang leren hoog op de agenda te plaatsen. De  arbeidsmarkt is aan enorme veranderingen onderhevig. De ontwikkelingen gaan snel en dat heeft betrekking op hoe we ons werk doen, net als over wat voor werk we doen. Om nog maar niet te spreken over het feit dat we dat ook nog eens steeds langer moeten blijven doen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, vindt: ‘De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, digitalisering, de energietransitie. Er komen nieuwe banen bij, andere verdwijnen juist. Om aan de slag te blijven moet je regelmatig bijscholen. Zo krijg je meer grip op je eigen loopbaan. Daarom wil het kabinet zorgen voor een doorbraak op het gebied van  leven lang ontwikkelen.’

Talentontwikkeling
Bij CGMV vinden we het heel belangrijk dat iedereen zijn of haar gaven en talenten kan ontwikkelen, zichtbaar kan maken en kan inzetten. Iedereen heeft verschillende talenten, je bènt een talent! Zo kan talent besloten liggen in je manier van handelen, denken, gedragen, bewegen, creëren of de wijze van interactie met anderen; de soft skills. Het zijn nu juist deze soft skills (en het vermogen om deze verder te ontwikkelen) die directeuren en leidinggevenden steeds belangrijker vinden. Uit een  onderzoek (CEO survey 2018) van Pricewaterhouse Coopers (PwC) blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten aangeeft zowel de digitale als de soft skills binnen hun organisatie te moeten versterken. Eigenschappen als problemen kunnen oplossen, samenwerken en creativiteit worden steeds belangrijker. Dit zijn competenties die niet makkelijk door computers zijn over te nemen. 

Met die veranderende ontwikkelingen in het achterhoofd is het goed om stil te staan bij vragen als: wat gaat er in je vakgebied veranderen, welke opleiding/training heb je nodig om goed te kunnen blijven functioneren? Dan pas zie je duurzaam effect op je werkplezier en je prestaties en kun je je werk ook duurzaam volhouden.

Inzet onbenut arbeidspotentieel
Het lukt niet iedereen om aansluiting te blijven houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Zo is er in Nederland nog steeds een onbenut arbeidspotentieel  van ruim één miljoen mensen. We kunnen nog veel winst behalen door werkzoekenden zo goed mogelijk op te leiden voor bestaande en nieuwe functies. Naar verwachting zal het tekort aan vakmensen, de mensen met een praktische opleiding, nog jaren aanhouden. Alle reden om werkzoekenden te stimuleren zich om te scholen om de problematische arbeidsmarktkrapte weg te nemen. 

Praktisch en theoretisch opgeleid
We zien dat praktisch en theoretisch opgeleide mensen steeds meer tot twee gescheiden werelden lijken te behoren en dat vinden we zorglijk. Mensen hebben in toenemende mate contact met mensen van hun eigen opleidingsniveau en daardoor ontstaan er ook in toenemende mate gescheiden belevingswerelden. De Nederlandse samenleving is vooral gericht op theoretische opleidingen. Terwijl er een tekort ontstaat aan mensen met een praktische opleiding! Zij zijn de smeerolie van onze economie.

Investeren in jonge mensen
Daarnaast zien we ook de verontrustende tendens dat jonge mensen, ruim voordat ze überhaupt aan het werk gaan, stevig moeten lenen om hun studie te kunnen bekostigen. We leveren straks een generatie jonge mensen af op de arbeidsmarkt, die met hun talenten en kwaliteiten ondernemingen komen versterken, maar wel een forse studieschuld hebben. Als we een leven lang leren en ontwikkelen essentieel vinden, dan vinden wij het belangrijk dat er aan de voorkant niet al drempels opgeworpen worden om een passende beroepsgerichte opleiding te gaan volgen. Laten we er als samenleving voor kiezen om daar een stukje aan bij te dragen. Een basisbeurs is dan wel het minste wat je kunt aanbieden. Tegelijk is het natuurlijk niet erg om voor een deel ook zelf te investeren in je eigen toekomst.

Omgevingsbewustzijn
Voor werkenden is het belangrijk ‘omgevingsbewust’ te zijn. Wat gebeurt er in de regio? Wat gebeurt er in de sector waarin je werkt? Welke effecten heeft dat op het bedrijf waar je werkt en meer in het bijzonder nog voor je eigen werk? Ook werkgevers kunnen medewerkers meer meenemen in hun toekomstplannen, de (technische) ontwikkelingen in het werk en de consequenties daarvan op de toekomstige functieontwikkeling en/of werkgelegenheid. 

Regie over eigen ontwikkeltraject
Werkenden moeten zelf meer regie kunnen nemen over hun eigen ontwikkelingstraject. Daarnaast is goede informatie van belang om juiste keuzes te maken. Wat is de waarde van het ontwikkelingstraject voor de arbeidsmarkt? De toepasbaarheid ervan in je eigen beroepspraktijk? Hoe is de aansluiting op de praktijkervaring die je al hebt en wat zijn de integrale kosten van het traject? Daarnaast zijn ook je eigen houding ten opzichte van scholing, zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen van belang om te starten met een ontwikkeltraject. Veel mensen hebben daar hulp en ondersteuning bij nodig. Er is best een bepaalde deskundigheid nodig om mensen te helpen bij de ontwikkeling van hun eigen loopbaan. Een periodieke loopbaancheck voor elke medewerker om te weten waar hij of zij staat op de arbeidsmarkt, zou wat ons betreft heel goed zijn. Je krijgt dan antwoorden op vragen als: ben je nu en in de toekomst aantrekkelijk voor werkgevers? Heb je kans om een andere baan te vinden in een vergelijkbare functie? Op welke wijze kun je die kans groter maken? Wat moet ik daar voor doen? Advies over scholing, scholingsmogelijkheden, begeleiding bij het maken van een keuze, advies en begeleiding bij EVC  en ondersteuning tijdens een ontwikkelingstraject zijn essentieel. 

Volgens ons ligt er een te sterke focus op het hebben van de juiste diploma’s. Wat ons betreft is dit niet altijd maatgevend. Op de arbeidsmarkt werken ook veel mensen met ervaring, kennis en capaciteiten zonder dat ze over de juiste papieren beschikken. Het is goed om daar oog voor te hebben. Staar je niet blind op de vereiste papieren. 

Een eigen leerrekening
De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Daarnaast is het ook belangrijk dat werkgevers hier oog voor hebben en hun medewerkers stimuleren en ondersteunen daar waar het gaat om een leven lang leren. Scholings- en ontwikkelingsbudgetten (tussen de 1% en 7% van de loonsom) moeten ook inzetbaar zijn met het oog op een eventuele volgende baan en niet alleen gericht zijn op de huidige. Dit is ook nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Dit geldt ook voor medewerkers die werkzaam zijn op basis van een flexcontract. Investeren in de scholing en ontwikkeling van flexmedewerkers is van belang om te voorkomen dat we roofbouw plegen op de kennis en vaardigheden van een grote groep mensen op de arbeidsmarkt. Zelf beschikken ze door tijdelijke banen vaak niet over de middelen om zichzelf te scholen en op die manier aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Dit is schadelijk voor onze economie.

Om werkzoekers en medewerkers meer regie te geven is het ook van belang dat ze beschikken over eigen middelen, die ze kunnen inzetten voor hun scholing en ontwikkeling. Een eigen leerrekening waar zowel de werknemer als de werkgever maandelijks middelen aan toevoegen en waarover de medewerker of de werkzoeker zelf kan beschikken, zorgt voor die persoonlijke regie. We denken daarbij concreet aan een maandelijkse afdracht van 2% van het bruto maandinkomen tot een bedrag van € 5000,- Hieruit kan de loopbaancheck, advies over scholing en scholingsmogelijkheden en ook de feitelijke scholing bekostigd worden.

De overheid kan bijdragen door de storting en onttrekking van de leerrekening fiscaal gunstig te behandelen. Daarnaast blijft het van belang dat werkgevers hun opleidingsbudgetten handhaven om de kennis en vaardigheden ten behoeve van de onderneming op peil te houden. 

Concreet: 

  • Het inrichten van een persoonlijke leerrekening waarin, zowel werknemer als werkgever maandelijks storten om scholing en ontwikkeling mogelijk te maken.
  • Wij vinden het belangrijk dat werkenden in de gelegenheid gesteld worden om een periodieke loopbaancheck te volgen.
  • De overheid draagt hieraan bij door de stortingen op en onttrekkingen aan de leerrekening fiscaal gunstig te behandelen.
  • Scholings- en ontwikkelingsbudgetten binnen de onderneming moeten niet alleen gericht zijn op ontwikkeling binnen de huidige functie, maar moeten ook ingezet kunnen worden met het oog op een volgende baan binnen of buiten de organisatie of onderneming.
  • De overheid zal meer visie moeten ontwikkelen en het beleid ten aanzien van het opleiden en omscholen van werkzoekenden moeten intensiveren. Dit vraagt ook om een investering vanuit de samenleving, werk is immers de beste sociale zekerheid.
  • Breng de basisbeurs terug en laat het mogelijk blijven om een aanvullende lening af te sluiten.

sitemap    disclaimer