Productvoorwaarden


Wil je direct lezen iets lezen over een bepaald onderwerp (artikel) uit onze Productvoorwaarden? Klik dan op het onderwerp:

Identiteit

Algemene bepalingen

Uitvoering

De prijs

Aansprakelijkheid

Uitsluiten aansprakelijkheid

Klachten

PrivacyArtikel 1 Identiteit


Identiteit van CGMV vakorganisatie(CGMV), statutair genoemd Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, gevestigd in Zwolle (Hanzelaan 342, 8017JL) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506133.                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 2  Algemene bepalingen

2.1 Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op elk product van CGMV en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen CGMV en opdrachtgever, of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor CGMV werkzaam zijn.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien er sprake is van een belangenconflict waarbij een wederpartij wordt bijgestaan door CGMV, dan neemt CGMV de opdracht niet aan. CGMV kan de opdrachtgever, indien gewenst, wel doorverwijzen naar andere belangenbehartigers in haar netwerk.
2.4 CGMV behandelt alleen zaken waarin de Nederlandse rechter bevoegd is en Nederlands recht of in Nederland geldend internationaal recht van toepassing is.
2.5 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitvoering van een beroep of bedrijf, een product afneemt van CGMV dan heeft de opdrachtgever in het kader van de consumentenkoop recht op veertien dagen bedenktijd.
2.6 Binnen die veertien dagen kan het product kosteloos worden geannuleerd. 2.7 Indien dit gebeurt nadat de opdracht in behandeling is genomen en de opdrachtgever al gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening dan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor de diensten die CGMV tot dat moment heeft uitgevoerd voor de opdrachtgever. De vergoeding wordt door CGMV vastgesteld aan de hand van de werkzaamheden die tot het moment van annulering zijn verricht in relatie tot de totaalprijs van het product.


                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 3 Uitvoering


3.1 Indien noodzakelijk houdt CGMV de opdrachtgever op tijd en met enige regelmaat op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de opdracht. De opdrachtgever zal alle informatie verstrekken die van belang is of kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.
3.2 Mocht gedurende de behandeling van de opdracht blijken dat de opdrachtgever CGMV bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd, waardoor het belang of de naam van CGMV is geschaad, dan heeft CGMV het recht de behandeling van de opdracht te beëindigen.
3.3 CGMV heeft het recht de behandeling van de opdracht te beëindigenen als er geen redelijke kans (meer) is, dat het gewenste resultaat wordt bereikt.
3.4 CGMV heeft het recht om de nodige werkzaamheden (deels) door derden te laten uitvoeren, indien en voor zover een goede behandeling van de opdracht dit vereist.                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 4 De prijs


4.1 De prijs van het product inclusief  btw wordt onder aftrek van eventuele voorschotten eenmalig of periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De prijs wordt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturatie.
4.2 CGMV mag tussentijds declareren. Ook mag CGMV voorschotten in rekening brengen.
4.3 Blijft betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn uit, dan is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. Wettelijke rente is de rente zoals beschreven in de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek. 
4.4 Daarnaast komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering voor uw rekening, met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt het wettelijk toegestane minimum, voor zover dit lager is dan     € 100,-.                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 CGMV is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor beroepsfouten, gemaakt door medewerkers van CGMV in de uitoefening van hun beroep.
5.2 CGMV is niet aansprakelijk voor mondelinge dienstverlening.
5.3 CGMV is niet aansprakelijk voor fouten en gedragingen van externe deskundigen.


                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 6 Uitsluiten aansprakelijkheid


6.1 Iedere aansprakelijkheid in verband met de behandeling van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de door CGMV gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. CGMV sluit aansprakelijkheid uit voor zaken, die niet door de aansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt.
6.2 CGMV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of schade gevolgschade en/of bedrijfsschade.

.


                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 7 Klachten

7.1 Klachten van de opdrachtgever over de behandeling van de opdracht door een medewerker van CGMV, kunnen worden voorgelegd aan de directie van CGMV, tenzij de klacht tegen de directie gericht is. In dat geval kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van CGMV. Als adres geldt het postadres van CGMV.
7.2 De klacht dient te worden ingediend binnen twee maanden na de bestreden beslissing of gedraging of na het sluiten van het opdracht.
7.3 De klachtenprocedure is geregeld in het klachtenreglement CGMV, welke aan de klager op zijn verzoek wordt toegezonden.


                                                                                                                                                                                                                        terug naar begin
Artikel 8 Privacy

8.1 CGMV houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. We verwerken de persoonsgegevens om de opdracht te kunnen uitvoeren die we sluiten met de opdrachtgever. Daarnaast gebruiken we de persoonsgegevens uitsluitend voor marketingactiviteiten van CGMV. Mocht de opdrachtgever dit niet willen dan kan dit kenbaar gemaakt worden via: info@cgmv.nl.  


                                                       terug naar beginsitemap    disclaimer