Welkom bij CGMV voor predikanten

'CGMV predikanten bestaat uit predikanten uit verschillende kerkgenootschappen, zowel in actieve dienst als met emeritaat. Ze zijn verbonden aan kerken en zorgcentra of maken deel uit van de krijgsmacht. Ook docenten en hoogleraren van de Theologische Universiteiten hebben zich aan ons verbonden.

Binnen CGMV predikanten zijn ruim 300 predikanten vertegenwoordigd.

Waarin kunnen wij jou ondersteunen?’

Martin van Eerde


 
Wanneer is CGMV predikanten interessant voor jou?

Juist omdat predikanten geen “gewone” werknemer zijn en zich vanuit het ambt geroepen weten door God om het evangelie te verkondigen is het extra belangrijk om als predikanten met elkaar verbonden te zijn. Wij snappen bij CGMV predikanten wat het is om predikant te zijn. We kennen de mooie kant van dit ambt, maar herkennen ook de vragen, de complexe situaties waarin je terecht kunt komen, de zorgen die je kunt hebben, maar ook de uitgesproken en onuitgesproken verwachtingen die soms torenhoog op je afkomen. CGMV predikanten wil daarom bijdragen aan de professionaliteit en kwaliteit van het werk van predikanten, toerusting van predikanten vorm en inhoud geven, individuele en gezamenlijke belangen behartigen en de verbondenheid met en het vertrouwen in elkaar stimuleren en vormgeven. 

Beroepsgroep predikanten GKV en NGK
Binnen CGMV predikanten bestaat een aparte beroepsgroep, namelijk predikantenvereniging|CGMV waarin zowel GKV als NGK predikanten zijn vertegenwoordigd. Het gaat hier om een samenwerkingsverband dat in 2008 is ontstaan tussen CGMV en de predikantenvereniging wat heeft geresulteerd in een combilidmaatschap. Passend bij het verlangen om één kerkgemeenschap te vormen als NGK en GKV is in aansluiting daarop PV|CGMV vanaf 2019 opengesteld voor predikanten uit de NGK. Binnen dit samenwerkingsverband zijn circa 300 predikanten verenigd. 

Je sluit je aan bij CGMV predikanten aan als je behoefte hebt aan:

  • verbondenheid met andere predikanten van je eigen kerkgenootschap of van andere kerken.
  • advies. Wij kennen de mooie kant van het predikantsambt, maar weten precies in welke complexe situaties je terecht kunt komen en welke zorgen dat met zich meebrengt.
  • toerusting, want de (on)uitgesproken verwachtingen kunnen je soms enorm onder druk zetten. 
  • een organisatie die jouw belangen behartigt.

Wat doet CGMV?
Bij CGMV geloven we dat jij van God de tijd, het talent en de mogelijkheden hebt gekregen om jouw leven, en dat van je omgeving, tot bloei te brengen. 

CGMV predikanten geeft dat vorm en inhoud:

  • ondersteuning in jouw persoonlijke situatie. Hoe vind je een goede balans tussen werk en privé? We helpen je als je vragen hebt over de samenwerking met kerkenraad en gemeente en we staan je bij over zaken als materiële voorwaarden.
  • behartiging van de belangen van de collectieve groep predikanten. Dat doen we door afspraken te maken met kerken over de materiële regelingen predikanten. 
  • rechtsbijstand door ervaren juristen bij onder andere conflicten, ethische dilemma’s, moeilijkheden in de samenwerking of in het uiterste geval bij losmaking, ontheffing of schorsing en afzetting van een predikant.
  • bevordering van de professionaliteit en kwaliteit van het werk van predikant, onder andere door de toerusting van predikanten te stimuleren. Denk daarbij aan faciliteiten (studievergoeding en verlof) die geregeld zijn, maar ook aan educatie of andere instrumenten voor begeleiding (supervisie, coaching, begeleidingscommissie).
  •  stimulans van de onderlinge verbondenheid tussen predikanten en andere kerkelijke verbanden en daarnaast het profileren van CGMV predikanten in andere relevante netwerken.
  • bijeenkomsten waaronder het Pinkstercongres en de najaarsvergadering voor predikanten verbonden in PV|CGMV.

Publicaties 
Voor de predikanten is een heel aantal relevante publicaties en regelingen beschikbaar. CGMV is tot nu toe vooral betrokken bij het overleg over de inhoud van regelingen ten behoeve van de beroepsgroep predikanten GKV. We zetten onze kennis en capaciteiten ook graag in voor de predikanten in de andere kerkverbanden.

Bijeenkomsten van CGMV predikanten
Wanneer er een bijeenkomst voor CGMV predikanten gepland staat, wordt deze hieronder weergegeven. Om de complete agenda te bekijken, klik je hier.

Bijeenkomsten voor GKV-predikanten:

De gezichten van CGMV predikanten
CGMV predikanten heeft een bestuur, diverse commissies en een contactpersoon op het kantoor in Zwolle. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Roelof Tigelaar
bestuursvoorzitter

Martin van Eerde
directeur

 

 

 

 

Taco Postuma
bestuurslid

Garmt Sander
bestuurslid

sitemap    disclaimer